Các xóm trong làng

Trang Liệt có 6 xóm chính và gắn với mỗi xóm là một cái cầu (3 gian) để dân làng xóm đến cúng bái các tiết lệ, cầu mát vào hè, ra hè. Cầu thuộc xóm nào thì xóm đó trông nom, chịu trách nhiệm tu sửa.

1 ngõ nhỏ trong làng

1. Xóm Né có cầu Né ( 3 gian gỗ)1.

2. Xóm Bông có cầu Bông (3 gian gỗ).

3. Xóm Nghè ở trung tâm làng là đình, đền có cầu Con trước cửa đình (năm 1945 là trụ sở ban bảo vệ an ninh, mới phục hồi 12/2006).

4. Xóm Đá có cầu Đá (ba gian gỗ).

5. Xóm Phướn có cầu Phướn (ba gian gỗ).

6. Xóm Tây có cầu Tây ( ba gian gỗ).

Xóm Tây Phướn như hiện nay, trước đây, để tiện cho việc chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, tiện canh, tiện cư và quan hệ tình cảm, ban lãnh đạo thôn đã sát nhập 2 đội sản xuất và 2 đơn vị hành chính xóm Tây và xóm Phướn làm một, gọi là đội sản xuất Tây Phướn và xóm Tây Phướn. Vậy trong làng còn 5 xóm.

Còn xóm Rừng, sau hòa bình lập lại (7/1954) mới hình, đầu tiên là 5-7 hộ do không có nhà ở trong làng nên ra bìa rừng đầu làng phía cổng Né vỡ đất làm nhà. Sau dần, từ năm 1960, nhiều hộ trong làng tiếp tục chuyển ra thành lập một xóm Mới – xóm Rừng. Đến năm 1982, một số hộ làm nhà ở Dộc Né đến Dộc Đá. Ở khu xóm mới đầu làng, đợt I năm 1982 mới có 20 hộ, đợt II năm 1992 đã có 46 hộ. Hiện nay xóm Rừng có địa cư rộng và rất dài, dân số đông nhất so với 5 xóm trong làng, gồm 209 hộ, 941 khẩu.

Ngoài 5 cổng làng ( 4 cổng chính, 1 cổng phụ), các ngõ lẻ cũng xây dựng cổng, cánh bằng lim bên trong, bên ngoài bằng toang, gọi là cổng toang xóm, mục đích là để bảo vệ trật tự  trị an thôn xóm chống kẻ trộm cướp.

1 Xưa kia còn gọi là điếm Né, tuần phiên ngủ ở các điếm.

Số cổng toang xóm có:

– Xóm Tây có 2 cổng: Cổng toang xóm ngõ cụ Vũ Công Tùy và cổng toang xóm ngõ cụ Nguyễn Đắc Cách.

– Xóm Phướn có 6 cổng: Cổng toang xóm ngõ cụ Lý Tác; cổng toang xóm ngõ ông Nguyễn Văn Tặng; cổng toang xóm ngõ cụ giáo Tư; cổng toang xóm ngõ bà Mỵ; cổng toang xóm ngõ trong, cạnh tường nàh cụ Phan Đình Thỉnh, ông Âu và cổng toang xóm ngõ trên, ngõ ông Nguyễn Văn Bồi.

– Xóm Đá có 3 cổng: Cổng toang xóm ngõ trong nhà cụ Chánh Viện; cổng toang tư nhà cụ Vũ Kim Phả; cổng toang xóm cạnh nhà ông Ngô Hữu Dụy và cổng toang xóm cạnh nhà cụ Chánh Quỹ và cụ Cựu Cần.

– Xóm Nghè có 3 cổng: cổng toang xóm ngõ ông Nguyễn Đức Phát, trong có cổng toang tư nhà cụ Chủ Tuế; cổng toang xóm ngõ đầu đền, cạnh nhà ông Tráng và cổng cánh xóm ngõ ông Vũ Công Trì, cụ Ngô Tộ.

– Xóm Né có 1 cổng: cổng toang xóm ngõ trong cạnh nhà cụ Ngô Hữu Tộ (Nhu).

Ý kiến bình luận