Nhà văn hoá


Nhà văn hóa Trang Liệt có nguồn gốc lịch sử chưa lâu. Năm 1950, Ban Tề và nhân dân Trang Liệt dỡ ngôi chùa 5 gian nhà tiền đường chùa Am về trong làng và làm thêm 3 gian chuôi vồ, dựng thành ngôi chùa. Sau hoà bình lập lại, từ năm 1954 đến năm 1960 thì chuyển thành nhà văn hoá Trang Liệt. Đây còn là địa điểm hội họp, tổ chức các đại hội, hội nghị quân – dân – chính – đảng, các tổ chức đoàn thể quần chúng và hợp tác xã nông nghiệp Trang Liệt. Sau này, hợp tác xã nông nghiệp xây dựng được hội trường Sân Lấp là nơi hội họp của thôn. Đến ngày 21 – 12 – 1961, nhà văn hoá chuyển là thư viện Trang Liệt.

Ý kiến bình luận