Hội phụ nữ cứu quốc


Hội phụ nữ cứu quốc Trang Liệt được thành lập năm 1942, gồm các bà (lúc đó ở tuổi 20): Nguyễn Thị Cam, 1913, Ngô Thị Nguyệt, 1922, Ngô Thị Tô, 1922, năm 1950 về quê Trịnh Xá); Bạch Thị Nhâm, 1926. Các bà đã được tổ chức Đảng giao nhiệm vụ chuyển thư từ, sách báo, truyền đơn, tài liệu bí mật sang các xã bạn và chuyển từ nơi khác về cho cán sự Đảng, là các đồng chí Nguyễn Tiến Thảo (Lim), Nguyễn Ly; tiếp tế, nuôi dưỡng nơi ăn, chốn ở cho các đồng chí về hoạt động ở Trang Liệt. Bà Nguyễn Thị Cam lợi dụng là người đi dong đồng nát đã chuyển thư từ, tài liệu, truyền đơn từ Trang Liệt (cơ sở Trang Liệt là nơi tập trung tài liệu của xứ ủy Bắc Kỳ, ban cán sự Đảng huyện, tỉnh) đưa lên Làng Nhồi (Võ Cường), phát truyền đơn vào trong trại lính khố xanh ở đầu tỉnh Bắc Ninh.

Ý kiến bình luận